انجمن علمی فرش ايران در نظر دارد در راستای تقويت امر پژوهش در فرش دستباف، نخستين جشنواره تجليل از پيشکسوتان پژوهش در اين حوزه را در هفتم اسفند ماه 1393 در محل موزه فرش ايران برگزار کرد. در اين مراسم از دکتر حبيب الله آيت اللهی سردبير دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام تقدير شد. همچنین در همین روز انجمن علمی فرش ايران به منظور تقويت امر پژوهش و برنامه ريزی در فرش دستباف کارگاه تدوين استراتژی فرش دستباف را برگزار ‌کرد. " > انجمن علمی فرش ایران

اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


album album 1/16 album
album
10
Slower
Faster
نخستين جشنواره تجليل از پيشکسوتان پژوهش در فرش و کارگاه آموزشی تدوين استراتژی فرش دستباف album

انجمن علمی فرش ايران در نظر دارد در راستای تقويت امر پژوهش در فرش دستباف، نخستين جشنواره تجليل از پيشکسوتان پژوهش در اين حوزه را در هفتم اسفند ماه 1393 در محل موزه فرش ايران برگزار کرد. در اين مراسم از دکتر حبيب الله آيت اللهی سردبير دوفصلنامه علمی پژوهشی گلجام تقدير شد. همچنین در همین روز انجمن علمی فرش ايران به منظور تقويت امر پژوهش و برنامه ريزی در فرش دستباف کارگاه تدوين استراتژی فرش دستباف را برگزار ‌کرد.
[انجمن علمی فرش ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]