اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۶ | 

بیانیه انجمن علمی فرش ایران درخصوص برجام و صدورمجوز صادرات فرش به امریکا

بیانیه انجمن علمی فرش ایران درخصوص برجام و صدورمجوز صادرات فرش به امریکا


درج لغوتحریم صدور فرش ایران به امریکا دربرنامه جامع اقدام مشترک ایران وکشورهای ۵+۱ به دلیل اهمیتی که در وضعیت اقتصادی –اجتماعی این هنرصناعی دارد،ضرورت ‏ارائه نکاتی را از سوی این انجمن ایجاب می نماید:‏

اولا از هیئت محترم مذاکره کننده ایرانی که صادقانه از حقوق  ملت شریف ایران  دفاع نمودند وبه قول رهبر معظم انقلاب اجرشان محفوظ است باید قدرشناسی وتشکر نمود.‏

درثانی گنجاندن بندی ذیل عنوان تحریم های لغو شده غیرمرتبط بابرنامه هسته ای  در برجام که امکان صدور برخی اقلام شامل:‏

فرش  ، پسته وخاویار ازایران به امریکا سپاس مضاعف دارد، چه این سه محصول بومی را، به ویژه فرش ، هم ایران درآنها مزیت نسبی دارد و هم ازگذشته درصادرات غیر نفتی ‏ایران ودرشناسنامه اقتصادی کشور  جایگاه ویژه ای داشته اند.‏

ازآنجا که بخش عمده  فرش تولیدی ایران  صادر می شود ،وضعیت اقتصادی نظام فرش کشور از۲۹سپتامبر۲۰۱۰میلادی که صادرات فرش ایران به امریکا وبه تبع آن به کشورهای ‏‏ تحت نفوذ آن  بامشکل مواجه گردید  تحت تاثیر قرار گرفت وبا نوساناتی مواجه شد که سمت وسوی صادراتی وتولید فرش راتغییر داد.‏

اجرای توافق نامه برجام در خصوص فرش ،باتوجه به اینکه بخشی از بازارهای سنتی  این محصول ارزشمند را که پیش از این ودر اوایل دهه  هشتاد شمسی حدود ٪۴۰ فرش مورد ‏نیاز خود را از ایران تامین می نمودند بازگشایی می نماید، رونق مناسبی را میتواند درروند صادرات ودر نتیجه تولید فرش در پی داشته باشد. برای تحقق این امر لازم است به نکاتی ‏توجه نمود وبه سوالاتی پاسخ داد:‏

‏۱-چه ویژگی هایی باعث شده بود که تاقبل ازسال ۲۰۱۰م/۱۳۸۸ه.ش ایران رتبه نخست واردکننده فرش به آمریکا راداشت ؟      ‏‏ 

۲-چگونه کشورهند توانست درپنج سال تحریم اخیر ایران، جایگاه ایران را در امریکا بدست آورده وتداوم بخشد ؟

‏۳-چه بایدکرد تابتوان به جایگاه پیش از تحریم اخیر وحتی به موقعیت قبل  از تحریم های پیشین دربازار امریکا رسید؟

*در این رابطه چهار فعالیت ضروری می نماید:‏

‏- نخست باید وضعیت فعلی بازار فرش امریکا را از سلیقه فعلی مصرف کنندگان فرش تا تغییرات قوانین ومقررات وروند ‏بازرگانی واقتضائات جدید آن کشور ونحوه فعالیت رقبای ایران درآنجا بررسی کرد

‏- ثانیا موانع ایجاد قانونی وغیر قانونی در مسیرصدور فرش ایران به امریکا را –ازبیمه ومالیات ومسائل بانکی وتعرفه ها تا ‏حمل ونقل  وثبت برخی برندهای معروف وطرح های ایرانی به نام شخصیت های حقیقی وحقوقی مقیم ویا رقبا وپیشگیری ‏ازبرگشت وجهحاصل از فروش فرش – برای برداشتن از سر راه صادرات شناسایی وراهکار مقابله باآن را پیدا کرد

‏- ثالثا باصرفه ترین وارزان ترین هزینه های عملیاتی ومخارج مبادلاتی ونیز آسان ترین راه های این امر را بابهره گیری از

سازوکارهای نوین بازاریابی خارجی ووسایل پیشرفته ارتباطی وسایر دستاوردهای تکنولوژیکی  بررسی وشناسایی نمود تا  ‏باکاهش این قبیل هزینه ها،بتوان باپدیده ارزانتر بودن فرش رقبا تاحد زیادی مقابله نمود.‏

‏- رابعا برای تداوم این حرکت واستمرار حضور دربازار امریکا وکشورهای تحت نفوذ وی، برنامه دراز مدت داخلی و خارجی ‏در تولیدکیفی  و نسبتا ارزان فرش باب آمریکا وصدور آن  طرح ریزی نمود و همزمان پایگاه های مناسب قانونی فروش فرش در ‏بازار غرب ایجاد نمود.‏

* نقش آفرینان برای موارد فوق:‏

الف- سه بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی فعال کشور درمسایل فرش دستباف وتشکل های ذیربط(مثل: اتحادیه های صنفی ‏وصادراتی،اتحادیه های تعاونی تولیدی،  انجمنهاونهادهای دانشگاهی وعلمی،شرکت سهامی فرش ومرکز ملی فرش ایران و..)‏

ب-  تجار وتولید کنندگان فرش ایران که مقیم امریکا یااروپا بوده ودر فروش فرش ایرانی در آمریکا نقش دارند(تجار ایرانی که ‏ازقبل از انقلاب اسلامی مقیم امریکا بوده اند- تجار وتولیدکنندگان ایرانی که با پیروزی انقلاب به امریکا مهاجرت کرده اند- ‏تجاروتولیدکنندگان ایرانی که دراروپا وبویژه آلمان مقیم بوده وفرش به آمریکا می فرستند و...)‏

ج-  نهاد ها وشخصیت های حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی که درتسهیل یارفع موانع در مسیر صادرات فرش به ‏آمریکاموثرند(وزارتخانه های: امورخارجه،  صنعت، معدن وتجارت  ،اقتصاد ودارایی ،سیستم بانکی کشور و اتاق بازرگانی ‏وصنایع ومعادن و نهاد ریاست جمهوری ودفتر مالکیت معنوی قوه قضاییه وکمیسیون صنایع  مجلس شورای اسلامی و...حافظ ‏منافع ایران در امریکا وکمیسیون مشترک برجام )‏

حال برای پیشگیری از ورود بی برنامه وشتابزده به عرصه جدید صادرات فرش به غرب وآمریکا لازم است:‏

ستادی متمرکز زیرنظر متولی حاکمیتی فرش کشور  در وزارت صنعت،معدن وتجارت در اسرع وقت تشکیل وساماندهی برنامه ‏ریزی وعملیات لازم رادنبال نماید.در این ستاد باید ازهمه نقش آفرینان مطرح شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده گردد.‏

راهکار پیشنهادی:‏

‏۱- تشکیل همایش برنامه ریزی برای صادرات فرش به امریکا:‏

برای بررسی چهار فعالیت ضروری مطرح شده وپاسخ به سه سوال اساسی پیشین باحضور کافی سه دسته نفش آفرینان فوق ‏الاشاره  وسپس جمع بندی ونتیجه گیری برنامه درازمدت ، میان مدت وکوتاه مدت براساس راهبردهای مشخص. از این همایش ‏همچنین می توان اعضاء دائمی ستاد متمرکز را شناسایی وانتخاب نمود.‏

‏۲- ایجاد تشکیلات وزیرساخت لازم برای صادرات پایدار فرش ایران به امریکا وسایر نقاط جهان:‏

تشکیل ستاد متمرکز برای کوتاه مدت ممکن است تاحدودی پاسخگو باشد ، اما برای تداوم برنامه وپایداری آن لازم است نهاد ‏حاکمیتی ومتولی سیاستگزاری فرش دستباف که در قالب مرکز ملی فرش وپایین تراز تشکیلات یک معاونت در وزارتخانه پر ‏ماموریت را داراست، ارتقاء جایگاه یابد تا بتواند هم به لحاظ حقوقی وهم به لحاظ اجتماعی وسیاسی  تعامل مستقیم  لازم بانقش ‏آفرینان را درراستای تعالی هنر صناعی فرش وتولید وصادرات وعرضه این محصول ارزآور واشتغال آفرین واثربخش دررفع ‏محرومیتهای مناطق روستایی وعشایری وهم راستا بااهداف اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار روستایی داشته باشد وهرجا لازم شد ‏بتواند تاثیر نوسانات بازار جهانی ویا تغییرات روابط سیاسی با جهان را کاهش داده وتمهیدلازم بیندیشد.‏

‏ایجاد زیرمجموع های متمرکز برای صادرات نظام مند فرش با تعامل با سازمان توسعه تجارت در این تشکیلات ضروری است.‏

در اینجالازم می داند ضمن تشکر از وزیر محترم صنعت ،معدن وتجارت وسرپرست مرکز ملی فرش که باپیگیری های خود در ‏گنجاندن بند مجوز صدور فرش به امریکا نقش آفرینی نمودند، آمادگی انجمن علمی فرش ایران را درپیگیری پیشنهادهای فوق ‏وسایر راهکارهای علمی به اطلاع مسئولان ذیربط برساند. ‏

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

‏   امیرحسین چیت سازیان

‏ رئیس هیئت مدیره انجمن

‏                  ۳۱ /۴/۱۳۹۴‏

کلیدواژه ها: انجمن علمی فرش | برجام | تحريم فرش | امير حسين چيت سازيان | تحريم ايران | فرش دستباف |

دفعات مشاهده: 1742 بار   |   دفعات چاپ: 443 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر   

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association

Designed & Developed by : Yektaweb