اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1397 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


فهرست اعضا ثبت نام شده در سایت

ردیف نام نام خانوادگی سازمان آخرین مدرک نوع ثبت نام تاریخ ثبت نام اعتبار عضویت
1 سیدمحمدمهدی میرزاامینی هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۶/۱ ۱۳۹۸/۱/۱
2 علیرضا نعمتی شرکت یکتاوب افزار شرق ثبت نام در پایگاه ۱۳۸۴/۴/۲ 0
3 مولود اقبالی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۲/۲۸ 0
4 پروین احمدی ۱۳۹۱/۷/۱۰ 0
5 سید مرتضی علوی ۱۳۹۱/۷/۱۱ 0
6 مهناز نوایی صدر ۱۳۹۱/۷/۱۷ 0
7 حمیده سادات میرمحمدی ۱۳۹۱/۷/۳۰ 0
8 محمود نوری چپی ۱۳۹۱/۷/۲۹ 0
9 حسن ثانی ۱۳۹۱/۸/۳ 0
10 مرسده سلطانی ۱۳۹۱/۸/۸ 0
11 جواد یونس زاده حقیقی ۱۳۹۱/۸/۱۸ 0
12 سهامه تاکستانی ۱۳۹۱/۸/۳۰ 0
13 روح الله سلیم پور ۱۳۹۱/۸/۳۰ 0
14 سارا مینا بیان ۱۳۹۱/۸/۳۰ 0
15 کاوه مقصودی ۱۳۹۱/۹/۱ 0
16 مهدی امینی کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۵ 0
17 سید جلال الدین بصام آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۷ ۱۳۹۸/۱/۱
18 سونیا جوادی مجد پيام نور ۱۳۹۱/۹/۷ 0
19 بهزاد علی کوزه هنر ۱۳۹۱/۹/۸ 0
20 ادریس حقیقی جهاد دانشگاهی يزد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۹ 0
21 حمید کارگر علوم و تحقيقات ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۹ 0
22 امیر حسین چیت سازیان دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۱۲ 0
23 احمد احمدی قبانکندی دوکوز ايلول عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۱۳ 0
24 فاطمه حیدری شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۱۳ 0
25 سحر پرویزی دانشگاه دولتی هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۱۶ 0
26 نیلوفر بهشاد دانشگاه شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۱۶ 0
27 فروه رستاخیز دانشگاه شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۱۸ 0
28 مروارید محبی دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۲۰ 0
29 نرگس معین دانشگاه هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۲۱ 0
30 نرگس معین دانشگاه هنر و معماری شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۲۱ 0
31 سرور زلکی نژاد هنرومعماری شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۲۶ 0
32 زینب کریمی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۲۷ 0
33 ندا کاویان دانشگاه تربيت مدرس ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۲۸ 0
34 عارف جهانگیری دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۲۹ 0
35 مریم میرزاامینی قم ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۲۹ 0
36 فاطیما عباسی دانشکده هنر و معماری شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۹/۲۹ 0
37 شهدخت رحیم پور دانشکده هنر عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۳۰ ۱۳۹۷/۱/۱
38 عقیل سیستانی دانشگاه ميراث کرمان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۹/۳۰ 0
39 سارا رجب پور شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۰/۷ 0
40 پیام مختاری بازرگانی مختاری ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۰/۷ 0
41 حامد حاجی عرب هنراصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ 0
42 بیان احمدی دانشگاه هنراسلامی تبريز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ 0
43 سمیه حق طلب آزاد عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ 0
44 پروین غفاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ 0
45 پروین غفاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ 0
46 حامد احمدی دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ 0
47 محمد مهدی بهمنی باهنر کرمان/دانشگاه هنر عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ 0
48 طیبه عزت اللهی نژاد الزهرا ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۱ 0
49 فرشته قوه عود نجف آباد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۲ 0
50 محمود رشیدی دانشگاه باهنر کرمان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ 0
51 حسین طاهری ايده کاوی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ 0
52 سید علی اکبر سیدی دانشگاه شيراز- هنر و معماری عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ 0
53 فاطمه وفایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ 0
54 حمیده حسنی نیا دانشکده هنرو معماری شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ 0
55 فاطمه حجتی زاده باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ 0
56 عبدالسلیم قره بائی دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ 0
57 عاطفه یزدانی دانشگاه آزد اسلامی، واحد نجف آباد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ 0
58 زهره اکبری بنی جهاددانشگاهی يزد عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۲/۱ 0
59 آمنه فردایی زاده دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۲/۴ 0
60 حمید عزیزی دانشگاه تربت حيدريه عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۲/۹ 0
61 مریم پورزمان باهنر ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۱/۱۲/۹ 0
62 سمیه محمدی دانشگاه با هنر کرمان عضویت پیوسته ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ 0
63 محمد میزبان فيليپس ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱/۱۱ 0
64 سپیده عبدالهی دانشگاه هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱/۱۹ 0
65 سعید رونقیان تبریزی ندارم عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱/۱۹ 0
66 مهدی فیض آبادی فراهانی آزاد واحد تهران جنوب عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱/۲۴ 0
67 حسین بیدآبادی صادرات فرش بيدآبادی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱/۲۷ 0
68 صبا جوانمرد هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۲/۱ 0
69 مرضیه رزاقی دانشگاه هنرشيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۲/۱ 0
70 ستاره آسمانی شريعتی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۲/۳ 0
71 حسین قره داغی مشهد عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۲/۵ 0
72 کاظم رضاکاشی زاده دانشگاه صنعتی شريف ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۲/۸ 0
73 خدیجه طاهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۲/۹ 0
74 پیمان اشتری جهاد دانشگاهی اردکان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۲/۱۳ 0
75 سعید مولوی زاده شرکت فرش معجزه ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۲/۱۷ 0
76 خدیجه طاهری دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۳/۱ 0
77 سیده معصومه عمادی الزهرا(س) ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۳/۴ 0
78 مصطفی عبدلی هنر تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۳/۷ 0
79 سارا شیشه بر پيام نور ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۳/۱۳ 0
80 حسین عطایی هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۳/۲۶ 0
81 خاتوندخت نصرتی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۳/۲۶ 0
82 مرجان کریمی قهرودی دانشگاه علمی کاربردی آران و بيگل ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۳/۲۸ 0
83 تارا احمدجو دانشگاه معماری و هنر کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۴/۱ 0
84 فرزانه ملکان دانشگاه علم و هنر اردکان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۴/۸ ۱۳۹۸/۱/۱
85 مینا غلام اکبر هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۴/۹ 0
86 ریحانه محمودزاده علامه طباطبايی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۴/۱۲ 0
87 حسین معصوم پور دبيرستان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۴/۲۰ 0
88 نیلوفر عباسی تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۴/۲۲ 0
89 سمیه دشتی بیدگلی علمی کاربردی آران وبيدگل ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۴/۳۱ 0
90 اذر امامی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۵/۱۰ 0
91 علی هاشمی دانشگاه تکنولوژی چين ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۵/۱۳ 0
92 رقیه ناظری خليج فارس ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۵/۱۵ 0
93 افشین براتی اشرفی اصفهانی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۵/۲۶ 0
94 عباس فرامرزی پيام نور ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۵/۲۷ 0
95 زینب محلوجیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۵/۲۹ 0
96 محبوبه دولت آبادی صنعتی سهند تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۵/۳۱ 0
97 محمد حسن مصطفوی دانشگاه صنعتی شريف-شرکت مهندسی استراتژی اقيانوس آب عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۶/۳ 0
98 رستان کریمی شهيد اشرفی اصفهانی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۶/۵ 0
99 سمانه ملاکوچکیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۶/۱۵ 0
100 سلیمان سراوانی دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۶/۲۳ 0
101 شبنم افشار اردکان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۶/۲۴ 0
102 محمدرضا خاکپور آزاد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۶/۳۱ 0
103 سید محمد سعید هدایتی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۷/۱۵ 0
104 فاطمه رجبی دانشگاه علم وهنراردکان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۷/۱۶ 0
105 ندا هاشمی آزاد واحد رشت ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۷/۱۸ 0
106 مسعود عبدالحسینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۷/۲۴ 0
107 الهه عبداللهی دانشگاه پيام نور تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۷/۲۸ 0
108 فریبا یاوری دانشکده هنر شاهد عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۸/۲ 0
109 احمد وحیدی فرش عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۸/۲ 0
110 حسن حامدی دانشگاه تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۳ 0
111 کاظم جهانگیری دانشگاه ميانه ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۴ 0
112 رامین محمودپور دانشگاه آزاد اهر عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۸/۴ 0
113 نوشین ترابی کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۱۲ 0
114 حمزه اصالت نژاد دانشگاه آزاد تهران جنوب عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۸/۱۳ 0
115 محمد پورشا دانشگاه هنر ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۱۷ 0
116 سعید صبایی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۱۹ 0
117 ایمان زکریایی کرمانی دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۱۹ 0
118 لیلا آبادی دانشگاه آزاد يزد عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۸/۲۳ 0
119 علی ملکی ملک ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۲۵ 0
120 شروین هاشمیان صنعتی اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۲۷ 0
121 حدیث شیخی پيام نور بهشهر ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۸/۲۹ 0
122 مهرنوش حصیری هنراصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۸/۲۹ 0
123 lمعصومه اطمینان مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای دختران بيرجند عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۹/۹ 0
124 مریم مرادی دانشگاه شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۹/۹ 0
125 حسن فرجی علمی و کاربردی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۹/۹ 0
126 مینا شه پرست علم وهنر اردکان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۹/۱۲ 0
127 مارال مقدم دانشگاه شيراز عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۹/۱۳ 0
128 سهراب نظامی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۹/۱۷ 0
129 بهروز رجبی دانشگاه ازاد قزوين باراجين ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۹/۲۲ 0
130 مسعود عباسی ثانی دانشگاه آزاد واحد بيرچند ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۹/۱۸ 0
131 حمید رحیمی گالری فرش نفيس ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۹/۲۷ 0
132 افسانه سرائی دانشکده غيرانتفاعی هنر اردکان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۹/۲۹ 0
133 عبدالله حسینی قالی بافی آفتاب عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱۰/۱ 0
134 مونا فتوحی دانشگاه فرش اردکان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۰/۳ 0
135 لیلا صالحیون هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۰/۶ 0
136 احسان برزگر دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۰/۷ 0
137 مجتبی شاکر اردکانی علمی و کاربردی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ 0
138 مانی سجادی تعاونی توليد فرش دست بافت ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ 0
139 امیر حنیفه نژاد دانشگاه آزاد کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۱ 0
140 محبوبه میرزارضی پيام نور ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۱ 0
141 علیرضا شوکتی دانشگاه هنر تهران - باشگاه خبرنگاران عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱۱/۱ 0
142 آیلار لطفی هنر اسلامی تبريز عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱۱/۴ 0
143 مهدی رجائی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱۱/۷ 0
144 حمیدرضا فروزان احسن مهربان بافت عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱۱/۷ 0
145 فایزه عظیمی نژاد آزاد ورامين ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ 0
146 مهسا اعتضاد مرکز ملی فرش ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ 0
147 عبدالواحد نورمحمدیان آزاد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ 0
148 مریم کریمی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ 0
149 پروین بابایی دانشگاه هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ 0
150 سیدعلی امیری آزاد اسلامی واحد کرمان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ 0
151 سپیده احمدی هنر شهرکرد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ 0
152 شقایق کبیری دانشگاه فرش اردکان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ 0
153 شیما مروت پور آزاد تهران جنوب ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۲/۴ 0
154 زینب السادات تهامی دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ 0
155 سجاد محموداوغلی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ 0
156 فرشید مدیر اميرکبير ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ 0
157 دانیال ملایی فيض کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۱/۴ 0
158 مهدی امینی کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۱/۹ 0
159 علیرضا فتحی هفشجانی پيام نور ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۲/۴ 0
160 ثمین پزشکی دانشگاه پيام نور اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۲/۶ 0
161 مرضیه رزاقی دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۲/۷ 0
162 حسام طالقانی دانشگاه تهران پرديس کيش ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۲/۸ 0
163 فهیمه آینه چی هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۲/۱۳ 0
164 عباس رأفت دانشگاه تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۲/۲۱ 0
165 سیده الهه میرعباسی سپيده کاشانی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۲/۲۸ 0
166 مینا خرمی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۲/۳۱ 0
167 محمد شکاری دهج خانه هنرمندان قاليباف عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۳/۳ 0
168 مریم تقوی گروه چليپا ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۴/۱۱ 0
169 کیوان امین پور آزاد اسلامی واحد سقز عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۴/۲۶ 0
170 معصومه مجیدی صابری آموزشکده فنی وحرفه ای دختران کرج ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۵/۱۵ 0
171 فاطمه رمضانیان دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۵/۲۰ 0
172 امیدعلی عادلی دانشگاه قم ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۵/۲۷ 0
173 پریسا جوادیان سالمی دانشگاه آزاد همدان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۷/۲۶ 0
174 اصغر مقدمی علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۷/۲۷ 0
175 مرضیه ملک دانشگاه زنجان عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۷/۲۸ 0
176 منیره عظرگیران پيام نور تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۹/۱۲ 0
177 مرضیه گرکانی باهنرکرمان عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۹/۲۸ 0
178 سولماز چراغی ازاد اسلامی عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۱۰/۳ 0
179 ندا فخر کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۱۰/۳ 0
180 زینب کاظم بابایی دانشگاه مهرگان عضویت پیوسته ۱۳۹۳/۱۱/۹ 0
181 معینه السادات حجازی دانشگاه بجنورد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۱۲/۱ 0
182 نوا نوبهاری ملی سيستان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۱۲/۴ 0
183 ویدا وهابی بيام نور ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۱۲/۸ 0
184 عباس شایانفر دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ 0
185 sara mirsadeghi soore ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ 0
186 آسیه وارسته دانشگاه بيرجند،دانشکده هنر ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۱/۶ 0
187 طیبه صباغ پور الزهرا ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۱/۸ 0
188 وحید احمدی دانشکاه هنر تهران عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۱/۸ 0
189 مولود احمدی کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۱/۱۴ 0
190 طیبه کرمی آموزشگاه تابلوفرش عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۲/۶ 0
191 نجمه میرزاکریمی اصفهانی هنراسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۲/۱۶ 0
192 سید محمد مهدی میرزاامینی هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۲/۲۲ ۱۳۹۷/۱/۱
193 فاطمه رحیم پناه سوره ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۲/۲۶ 0
194 منصور دیاری دانشگاه آزاد اسلامی کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۲/۲۷ 0
195 امین الدین حاجی دانشگاه آزاد اسلامی بيرجند ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۳/۱ 0
196 غضنفر آقایی سمیرمی دانشگاه هنر تهران عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۳/۶ 0
197 مصطفی رستمی دانشگاه مازندران عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۳/۹ ۱۳۹۷/۱/۱
198 عبدالقاسم سبحانی هنر اسلامی تبريز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۳/۱۲ 0
199 ستاره حسینیان سپيده کاشانی بيرجند ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۳/۱۹ 0
200 زهرا آذری آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۳/۲۰ 0
201 رضوان هخامنش نیا علمی کاربردی صنايع دستی عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۳/۲۱ 0
202 نوراله پاشا سهروردی عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۳/۲۵ 0
203 elham tabatabayi daneshgah honar esfhan(pardis) عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۳/۳۱ 0
204 نجیمه رییسی وانانی سيستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۱ 0
205 مجید براری میانایی طراحی فرش مینایی عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۴/۶ 0
206 َیما مروت پور آزاد تهران جنوب عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۴/۸ 0
207 سید محمد کاظم کشفی کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۹ 0
208 رضا عسکری کهن دانشگاه آزاد کرمان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۱۴ 0
209 وحید صفایی نژاد دانشگاه سيستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۱۴ 0
210 حمزه حمزه اداره کل ميراث فرهنگی خراسان جنوبی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۲۲ 0
211 مهتاب مبینی پيام نور ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۲۸ 0
212 سکینه شولی دانشگاه علم و هنر يزد- اردکان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۴/۲۹ 0
213 مرضیه صلح طلب دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۳۰ 0
214 شکوفه مصباحی دانشگاه هنر عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۴/۳۰ 0
215 فاطمه کریمی اره کمر دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۴/۳۱ 0
216 فاطمه بوربور دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۴/۳۱ 0
217 زهرا سرکرده دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۵/۱ 0
218 نگین نیارمی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۵/۱ 0
219 سمن محوی هنرتهران عضویت دانشجویی ۱۳۹۴/۵/۶ ۱۳۹۷/۱/۱
220 وحیده صائبی جهاد دانشگاهی مشهد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۷ 0
221 اکبر همت زاده آزاد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۱۰ 0
222 منا شکاری دانشگاه شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۱۲ 0
223 ناهید تقی نژاد دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۱۲ 0
224 حسن عزیزی کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۵/۱۳ 0
225 سواماز فاضل مطلق پيام نور عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۵/۱۳ 0
226 غزاله شمس قهفرخی دانشگاه علم و هنر اردکان يزد عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۵/۲۷ 0
227 هانیه مهدی پور ارشلو دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۲۸ 0
228 اعظم جعفری دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۲۸ 0
229 علی اسدپور دانشگاه هنر شيراز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۲۸ 0
230 رسول پروان دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۲۸ 0
231 اخترالسادات موسوی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۵/۲۸ 0
232 بیتا باقرزاده نبی اکرم عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۶/۳ 0
233 زهرا ده ده جانی کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۵/۲۹ 0
234 سینا فارسیان دانشگاه هنر شهرکرد عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۶/۴ 0
235 سمیه فلاح کاظمی پژوهشکده گيلان شناسی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۷/۱۳ 0
236 پیمان پهلوانی دانشگاه نراق عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۷/۱۸ 0
237 فاطمه شجاعی هنربيرجند عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۸/۳ 0
238 سید محمد مهدی میرزاامینی طره عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۸/۸ 0
239 فاطمه کرمانی حبیب آبادی دانشگاه علمی کاربردی آران و بيدگل عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۸/۹ 0
240 امیر صفائی آزاداسلامی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۸/۲۳ 0
241 راهله عرفان منش دانشگاه سيستان و بلوچستان عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۹/۲ 0
242 علی داوری آزاداسلامی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۹/۹ 0
243 مریم براتی دانشگاه فارسان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۹/۳۰ 0
244 مریم رحیمی دانشگاه تهران عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۹/۳۰ 0
245 سمانه کاکاوند الزهراء عضویت پیوسته ۱۳۹۴/۱۱/۴ ۱۳۹۷/۱/۱
246 مهرداد شهبازی منشادی دانشگاه سیستان و بلوچستان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۴/۱۲/۹ 0
247 ملیکا نوژن دانشگاه علم و هنر عضویت دانشجویی ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۱۳۹۸/۱/۱
248 مهرنام رحمانی پور دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۱/۴ 0
249 شهرزاد میراشه دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی ۱۳۹۵/۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱/۱
250 نسرین جهانیان دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۲/۱ 0
251 وحید یحیایی سهزابی هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۲/۵ 0
252 سعید سلیمی دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۲/۱۹ 0
253 بهنام مهرابی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۲/۲۷ 0
254 مجید قائمی آزاد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۳/۱۷ 0
255 محمدرضا عابد شرکت سهامی فرش ایران عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۳/۲۵ 0
256 سارا نوری غلم و هنر یزد عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۴/۱۳ 0
257 عباس میرباقری دانشگاه ازاد نجف اباد عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۴/۱۷ 0
258 مرضیه سادات حسینی دولتی بیرجند ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۴/۲۸ 0
259 نیما سعیدی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۵/۱۰ 0
260 سید مصطفی افتخاری دانشگاه علم و هنر عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۵/۲۰ ۱۳۹۷/۱/۱
261 سیده زهرا بهاری موسسه آموزش عالی هنر شیراز عضویت وابسته ۱۳۹۵/۶/۳ ۱۳۹۷/۱/۱
262 حمیدرضا بخشنده فرد دانشگاه هنر اصفهان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۶/۱۶ 0
263 رضا بریش دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۶/۳۰ 0
264 مهرنوش حصیری معماری وهنر کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۷/۶ 0
265 مالک حمیدی اصل علم وهنر عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۷/۱۵ 0
266 کاظم رضاکاشی زاده دانشگاه صنعتی شریف عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۷/۲۲ 0
267 فرج اله صمدی اقدام طراح ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۷/۲۵ 0
268 ناصر ملفوظی دانشگاه ازاد عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۷/۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
269 پروین صادقی دانشگاه تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۸/۶ 0
270 محمد اسماعیل مقدم صنعتی سهند تبریز عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۸/۲۰ 0
271 معصومه طاهری دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی ۱۳۹۵/۸/۲۹ ۱۳۹۷/۴/۳
272 مهدی امیدی جعفری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرا عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۹/۲ 0
273 نازنین ابوالوردی دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۹/۲۵ 0
274 آرمان عابدی دانشگاه قدس ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۱۰/۶ 0
275 فاطمه دست فرد دانشگاه باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ 0
276 ترنم قهرمانی تهران جنوب ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ 0
277 محمد جواد نجفیان شاهد تهران عضویت پیوسته ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱/۱
278 محمود کریم پور دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ 0
279 کرکره برقی شهریار ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۱۲/۵ 0
280 مهتاب شریفی پیام نور ۱۳۹۵/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱/۱
281 فرشته نوروزیان دانشگاه هنر تهران ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ 0
282 مرتضی آشور دانشگاه هنر اسلامی تبریز ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ 0
283 افسانه فرخ پیام دانشگاه الزهرا عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱/۱
284 علی اکبر خسروی آزاد عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۱/۱۹ 0
285 مروارید فلاحی هنر و معماری آزاد تهران جنوب ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۶/۱/۲۴ 0
286 سمیرا ابراهیمی دانشگاه امیر کبیر عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۱/۲۶ 0
287 الهه واثقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۶/۲/۱۲ 0
288 اعظم رسولی دانشگاه فنی و حرفه ای عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۴/۲۶ ۱۳۹۷/۱/۱
289 مژگان اردلانی پیام نور تهران شرق ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۶/۴/۲۸ 0
290 فاطمه آئینه چی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۴/۲۹ 0
291 مهشید مولایی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۵/۶ ۱۳۹۷/۱/۱
292 افسانه میرکی کاشان عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۵/۱۶ 0
293 شادی غلامی جرتوده علم و هنر عضویت وابسته ۱۳۹۶/۵/۱۸ ۱۳۹۸/۱/۱
294 محمدرضا خیرالهی دانشگاه هنر عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۵/۱۹ 0
295 زهرا قهرمانی علمی کاربردی ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۶/۵/۱۹ 0
296 فائزه قملاقی دانشگاه هنر اصفهان عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۵/۲۰ 0
297 ژیلا بزرگ منش دانشگاه پیام نور تهران شرق عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۷/۹ 0
298 آرزو شفاعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۷/۱۰ 0
299 امیر برون شهید بهشتی عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۸/۱ 0
300 سید حسن احمدی شرکت فرش مقصود عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۸/۱۵ 0
301 سعیده داداشی لوکلایه علم وهنر اردکان یزد عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۸/۲۲ 0
302 امیرحسین چیت سازیان دانشگاه کاشان عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۸/۳۰ 0
303 مینا گلشن دوست دانشگاه علمی کاربردی هوشمند سازه عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۹/۱۲ 0
304 هانیه علیزاده دانشگاه هنر عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱
305 سمیه صالحی دانشگاه اراک عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۹/۱۷ 0
306 محسن امیرحسینی هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۹/۱۹ 0
307 مهسا کربلائی آقازاده عقیق فرش البرز عضویت وابسته ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳۹۸/۱/۱
308 محمد محتشمی دانشگاه کاشان ثبت نام در پایگاه ۱۳۹۶/۹/۳۰ 0
309 مدیر یکتاوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ 0
310 جواد صداقتی زاد علم وهنر یزد عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ 0
311 نداسادات ملکوتی دانشگاه هنر اصفهان عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۱۱/۵ 0
312 شهلا عبدالمحمدی علم و هنر یزد عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۱۱/۶ 0
313 مهری مالکی دانشگاه کاشان عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ 0
314 حسن شعبانی دانشگاه هنر تهران عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ 0
315 فاطمه اسماعیلی کیا هنر و معماری اردکان عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 0
316 مژده غلامزاده فرد دانشگاه هنر شیراز عضویت پیوسته ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ 0
317 یلدا مشهدی سقفی بناب هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ 0
318 سارا حبیب زاده هنر تبریز عضویت پیوسته ۱۳۹۷/۲/۲۳ ۱۳۹۸/۱/۱
319 حمید محمودی دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت دانشجویی ۱۳۹۷/۲/۲۳ ۱۳۹۸/۱/۱
320 آزاده یعقوب زاده دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضویت پیوسته ۱۳۹۷/۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱/۱


دفعات مشاهده: 1676 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association

Designed & Developed by : Yektaweb