اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1398 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


فهرست افرادآقای دکتر ایمان زکریایی کرمانی
رییس انجمن
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
نایب رییس
دانشجو دکتری پژوهش هنر
آقای حجت اله رشادی
خزانه دار
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
آقای مهدی ابراهیمی
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آقای عبدالحسین قاسم نژاد
عضو هیئت مدیره
معاونت امور تحقیق و ترویج مرکز ملی فرش ایران

آقای سیامک عیقرلو
بازرس اصلی
مدرس فرش
آقای محمدرضا شاهپروری
بازرس اصلی
دانشجو دکتری دانشگاه شاهد

آقای مهدی ابراهیمی علویجه
مدیر گروه مرمت
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آقای دکتر فرهاد باباجمالی
مدیر گروه اقتصاد و مدیریت
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آقای سالار حسن زاده
مدیر گروه تاریخ و فرهنگ

آقای علی خلیقی
مدیر گروه طرح و نقش
مدیرعامل شرکت فرش گره
آقای مهندس مهدی سوهانگیر
مدیر گروه رنگرزی
مدیرعامل شرکت کیمیا کاو جهان
آقای دکتر عبدالله میرزایی
مدیر گروه جامعه شناسی و مردم شناسی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آقای مهندس فتحعلی قشقایی فر
مدیر گروه بافت
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

آقای دکتر بیژن اربابی
مدیر کمیته اداری و مالی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
خانم فروغ اسماعیلی
مدیر کمیته پذیرش
اداره فرش استان تهران
آقای دکتر ایمان زکریایی کرمانی
مدیر کمیته آمار و اطلاعات
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
آقای دکتر علی وندشعاری
مدیر کمیته روابط بین الملل
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آقای سیامک عیقرلو
مدیر کمیته فارغ التحصیلان و دانشجویان

خانم زهرا کمانی
گردهمایی های علمی و هنری
اداره فرش استان تهران
خانم دکتر افسانه قانی
مدیر کمیته آموزش و پژوهش

آقای حجت اله رشادی
مدیر کمیته انتشارات


آقای دکتر محمود برادران
دبیر شعبه


آقای جواد حسن پور نامی
دبیر شعبه
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

خانم سیده اکرم اولیائی طبائی
دبیر شعبه
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز
خانم فاطمه رجبی
عضو هیئت رئیسه شعبه و مسئول هماهنگی دانش و صنعت
مدیرفنی وآموزشی خوشه فرش ایران وفارس
آقای دکتر مجیدرضا مقنی پور
عضو هیئت رئیسه شعبه
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
آقای رضا پورزرین
عضو هیئت رئیسه شعبه و خزانه دار
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز
خانم شهدخت رحیم‌پور
عضو هیئت رئیسه شعبه


خانم فرزانه ملکان
کارشناس انجمن

آقای حجت اله رشادی
مدیر اجرایی دوفصلنامه گلجام

آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
مدیر سایت‌ها و فضای مجازی انجمن
دانشجو دکتری دانشگاه هنر اصفهان

آقای سیدمحمدمهدی میرزاامینی
عضو پیوسته
دانشجو دکتری دانشگاه هنر اصفهان
آقای سید مصطفی افتخاری
عضو پیوسته

آقای دکتر علی وندشعاری
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
خانم شهدخت رحیم پور
عضو پیوسته

خانم اعظم رسولی
عضو پیوسته

آقای مصطفی رستمی
عضو پیوسته

آقای دکتر سید جلال الدین بصام
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
خانم فرزانه ملکان
عضو پیوسته

خانم دکتر الهه ایمانی
عضو پیوسته

خانم افسانه فرخ پیام
عضو پیوسته

آقای دکتر مهدی کشاورز افشار
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر بیژن اربابی
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
خانم دکتر فاطمه اکبری
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آقای سید محمد فضائلی
عضو پیوسته

خانم سرور امینی
عضو پیوسته

آقای محمد ملکی
عضو پیوسته

آقای محمد جواد نجفیان
عضو پیوسته

آقای علی پیری
عضو پیوسته
عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خانم سیده زهرا بهاری
عضو وابسته

خانم ملیحه کریمی صوری
عضو وابسته

خانم سیده مهروز هویدا مرعشی
عضو وابسته


خانم مهتاب شریفی
عضو مرتبط


خانم شهرزاد میراشه
عضو دانشجویی

خانم ملیکا نوژن
عضو دانشجویی

خانم سمن محوی
عضو دانشجویی

خانم مهشید مولایی
عضو دانشجویی

خانم معصومه طاهری
عضو دانشجویی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران می باشد.

بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد

© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association

Designed & Developed by : Yektaweb