| تاریخ ارسال: 1394/12/14 | 

دهمین المپیاد فرش در ایستگاه پایانی

دهمین المپیاد فرش در ایستگاه پایانی


دهمین المپیاد فرشبرگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش  [نشریه فرش دستباف ایران طره] ، دهمین المپیاد فرش دستباف ایران در مشهد مقدس برگزار شد و پس از رقابتی دو روزه، در روز پایانی برگزیدگان این رویداد مورد تقدیر قرار گرفتند.

انگیزه و نشاط جوانی همراه با رویکرد علمی یاور فرش خواهد بود.

رییس مرکز ملی فرش ایران در آیین پایانی المپیاد دهم با بیان این جمله افزود: برگزاری المپیاد فرش بهانه‌ای برای توجه به رویکرد علمی نسبت به هنر- صنعت فرش است تا با ایجاد حس رقابت و انگیزه بخشی به نسل جوان، نشاط تازه ای را شاهد باشیم.
حمید کارگر با اشاره به کاستی های موجود در تولید و تجارت فرش دستباف گفت: نباید بر ضعف ها و مشکلات چشم بست و نگاه نو و علمی به این مقوله می تواند درمانگر برخی از این کاستی ها باشد و این نگاه را می توان از جوانان دانش آموخته فرش طلب کرد.
وی حوزه هایی همچون تجارت الکترونیک، تبلیغات، مطالعات نیازسنجی بازار، فاصله گرفتن از تولید کور و غیر هدفمند، سفارش پذیری و رصد عملکرد رقبا را از مواردی دانست که هنر- صنعت فرش دستباف نیازمند کار بیشتر در آنهاست و از جوانان فعال در این عرصه خواست تا با ورود به این حوزه ها تولید و تجارت فرش را یاری دهند.
صاحب امتیاز نشریه  طره در سخنان خود از جوانان دانش آموخته فرش خواست تا از تقلید و تکرار پرهیز کنند و ادامه داد: امید به جذب در دستگاه های دولتی فرش و لباس کارمندی پوشیدن از یک سو و تقلید کورکورانه پیشینیان در تولید و تجارت فرش از دیگر سو، دو آفت پیش روی جوانان دانش آموخته فرش است.
رییس مرکز ملی فرش ایران همچنین با اشاره به لغو تحریم های علیه فرش ایرانی گفت: بهانه تحریم از میان رفته است و می توان به بهبود صادرات فرش امید داشت اما این بهبود با تولید بدون مطالعه رخ نخواهد داد.

در آیین پایانی المپیاد دهم در مشهد مقدس که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز به ارایه سخنرانی پرداختند، مرتضی لطفی افشار دبیر این رقابت علمی با ارایه آماری گفت: در این دوره ۱۶۲ برگزیده مرحله استانی از ۱۹ استان کشور و در دو مقطع دانش آموزی و دانشجویی به صورت تئوری و عملی به رقابت پرداختند.

گفتنی است در پایان این مراسم که در محل هتل ثامن مشهد برپا بود، برگزیدگان المپیاد معرفی و تقدیر شدند.


اسامی برگزیدگان المپیاد دهم 


بخش دانش آموزی

بخش دانش آموزی گرایش بافت:

فاطمه السادات مهدوی از خراسان رضوی – رتبه اول
کوثر برجی از خراسان رضوی – رتبه دوم
فاطمه خانی از تهران – رتبه سوم


بخش دانش آموزی گرایش رنگرزی:

زهرا ضیایی از خراسان رضوی – رتبه اول
سارا چهاردهی از خراسان جنوبی – رتبه دوم
محدثه سلطانیان از اصفهان- رتبه سوم


بخش دانش آموزی گرایش طراحی:

سمانه حبیبی از تهران – رتبه اول
یاسمن ذاکری از خراسان رضوی – رتبه دوم
سپیده صادقپور از اصفهان – رتبه سوم


بخش دانشجویی

بخش دانشجویی گرایش بافت:

ام البنین رحمانی خیلی از دانشگاه علمی کاربردی ساری– رتبه اول
نازنین کریمی از دانشگاه کاشان – رتبه دوم
الهه علی محمدی از دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی خراسان رضوی – رتبه سوم


بخش دانشجویی گرایش رنگرزی:

صبا کیوان از دانشگاه هنر اصفهان – رتبه اول
روح الامین شاهدی از دانشگاه هنر تهران – رتبه دوم
زینب محلوجیان از دانشگاه کاشان – رتبه سوم


بخش دانشجویی گرایش طراحی:

زهرا مهدوی از دانشگاه کاشان– رتبه اول
فرشته علیمرادی از دانشگاه سمنان – رتبه دوم
حامد ترجمان از دانشگاه سیستان و بلوچستان – رتبه سوم


بخش دانشجویی گرایش مرمت:

احمد خسروی از دانشگاه هنر تهران – رتبه اول
علیرضا گرامی امین از دانشگاه پیام نور واحد شرق – رتبه دوم
عباس نظری از دانشگاه هنر اصفهان- رتبه سوم


گزارش تصویری | عکاس: محمدرضا ارجلو

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

محل ارائه نشریه طره در دهمین المپیاد فرش | 11 تا 133 اسفند 1394 | مشهد

محل ارائه نشریه طره در دهمین المپیاد فرش | ۱۱ تا ۱۳۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | 13 اسفند 1394 | مشهد

برگزیدگان دهمین المپیاد فرش دستباف ایران معرفی و تقدیر شدند | ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ | مشهد

منبع: نشریه طره 

کلیدواژه ها: المپیاد فرش | دهمین المپیاد فرش | مشهد |

دفعات مشاهده: 6025 بار   |   دفعات چاپ: 1367 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرعضویت در انجمن


 
روزشمار
0 روز مانده به


 

 نمادهای اعتماد
 درباره انجمن
در نخستین همایش ملی فرش در آموزش عالی که در مهرماه سال ۱۳۷۹ با شرکت تمام دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی ذیربط، وزارتخانه‌ها و همچنین جمعی از محققان، مؤلفان و هنرمندان فرش کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد، ضرورت وجود یک نهاد علمی به‌طور جدی احساس شد. پس از پیگیری و مکاتبات بسیار، در جلسه ۱۳۸۱/۰۳/۲۲ تأسیس انجمن علمی فرش ایران در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.انجمن فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۸ با دریافت مجوز از اداره تبت شرکت‌ها آغاز نمود.
 
مطالب پربازدید
 
 نظرات شما
 
اشتراک در خبرنامه
 
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
آمار
کاربران حاضر در پایگاه: 0

مهمانان حاضر در پایگاه: 56

کل کاربران ثبت شده: 492

بازدیدهای روز جاری: 1031

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی فرش ایران است.
بازنشر اطلاعات: استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.
© 2015 All Rights Reserved | Iran Carpet Scientific Association
Designed & Developed by : Yektaweb