انجمن علمی فرش ایران- معرفی
«پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران» برگزار می‌شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 
«پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران»
انجمن علمی فرش ایران با همکاری دانشگاه شیراز «پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران» را برگزار می‌کند.
دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماریٰآبان‌ماه ۱۴۰۰
تاریخ‌های مهم
زمان برگزاری:
نوزدهم و بیستم آبان  ماه ۱۴۰۰
ارسال  یافته‌های پژوهشی و اصل مقالات:
۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰
برگزارکنندگان
رئیس همایش
آقای دکتر  سیدجلال‌الدین بصام
دبیر علمی
آقای دکتر احمد اکبری
دبیر اجرایی
دکتر محمدرضا شاه‌پروری
رﺷﺘﻪ ﻓﺮش در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ‌ارﺷـﺪ داﻧﺸﺠﻮ و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻻزم وﺿـﺮوری اﺳـﺖ در ﻗﺎﻟـﺐ یـﮏ رویـﺪاد ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ، ﻫﻨـﺮی و ﻋﻠﻤـی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﻤﺎیان ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮینﻫﺎ در یک ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ، داﻧﺸﺠﻮیان، داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺑـه ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪیدﻫﺎی ﭘﯿﺶ‌روی رﺷﺘﻪ ﻓﺮش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﻢ‌ﻓﮑـﺮی راه‌کارﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺪیشیده ﺷﻮد.
از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓـﺮش ایـﺮان برای پرکردن خلاء نبود فرصتی برای ارائه یافته‌های پژوهشی دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران فرش کشور و برگزاری رویدادی یرای رفع وقفه چند ساله در برگزاری همایش‌های علمی در حوزه فرش، ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳـﺎیر ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺣﻤـﺎیتی «پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران» را  در ﺗﺎریخ ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 
 
برقراری ارتباط
۰۲۱-۸۱۰۳۲۲۲۹
۰۹۳۹۳۸۵۵۵۴۴

E-mail:anjomanicsa.ir 
اهداف
  1. رونق بخشیدن به فعالیت‌های پژِوهشی در گروه‌های فرش دانشگاه‌ها  
  2. تداوم برگزاری ادواری همایش که ۴ دوره موفق را پشت سر گذاشته است
  3. برقراری تعامل علمی و پژوهشی میان دانشجویان و دانش‌آموختگان و پژوهشگران رشته فرش
  4.  آگاهی یافتن از آخرین پِژوهش‌ها و یافته‌های علمی حوزه فرش
محورهای همایش
۱- مدیریت و اقتصاد فرش
(برندینگ، فرش و توسعه پایدار، بازاریابی و تبلیغات، کارآفرینی و استارت‌آپ‌ها، تجارت الکترونیک، مدیریت تولید و منابع انسانی، آینده‌پژوهی)
۲- جامعه‌شناسی فرش
(جغرافیا در اصالت فرش، سبک زندگی، رویکردهای معاصر، جوامع تولیدکننده، هویت فرهنگی، رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی)
۳- تاریخ فرش
(سیر تحول، تکامل و تطور، پیشینه‌نگاری مناطق فرش‌بافی، مطالعات باستان‌شناسی)
۴- آموزش، پژوهش و ترویج فرش
(روش‌های نوین، رابطه آموزش و خلاقیت، ارزیابی نظام‌های آموزشی، آموزش مجازی، آسیب‌شناسی، - علوم میان رشته‌ای)
۵- تولید فرش
(روش‌های تولید، رویکردهای نوین در طراحی، مرمت، بافت و رنگرزی، مواد اولیه و ابزار، شیوه‌های تولید زیراندازهای جدید، محیط زیست)
۶-طرح، نقش و زیبایی‌شناسی در فرش
(مبانی فکری و فلسفی،  نمادشناسی و معنا،  آراء متفکران، نقش و رنگ)
۷- فرش و سایر هنرها و کارکردها
(هنرهای کاربردی، هنرهای جدید، کارکردهای جدید).
۸- فرش و کرونا (کوید ۱۹)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.149.779.fa
برگشت به اصل مطلب