اعضا محترم انجمن می توانند برای پرداخت حق عضویت سال 1399 از اینجا به صورت اینترنتی اقدام کنند


انجمن علمی فرش ایران- هیئت موسس
هیئت موسس انجمن علمی فرش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت موسس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.59.89.fa
برگشت به اصل مطلب