انجمن علمی فرش ایران- اعضای پیوسته
اعضای پیوسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/20 | 

لیست اعضاء پیوسته

ردیف

نام

نام خانوادگی

 

۱

محمد تقی

آشوری

 

۲

حبیب الله

آیت اللهی

 

۳

عبدالله

احراری

 

۴

وحید

احمدی

 

۵

زهرا

احمدی

 

۶

امیر حسین

افسری

 

۷

احمد

اکبری

 

۸

رضا

الله داد

 

۹

مهناز

بافنده حقیقی

 

۱۰

محمود

برادران

 

۱۱

محسن

برزگری

 

۱۲

سید جلال الدین

بصام

 

۱۳

نورالله

پاشا

 

۱۴

فرشید

پوریا

 

۱۵

بهروز

ترکمن سرابی

 

۱۶

علی اکبر

تیموری

 

۱۷

ایمان

جواهری پور

 

۱۸

امیرحسین

چیت سازیان

 

۱۹

سودابه

حاج احمدی

 

۲۰

محمود

حاجی نصیری

 

۲۱

بهنام

حاجی وندی

 

۲۲

کرم رضا

حاصلی

 

۲۳

جواد

حسن پورنامی

 

۲۴

محسن

حسن زاده

 

۲۵

سالار

حسن زاده

 

۲۶

رجب

حسنوند

 

۲۷

سید مهدی

حسینی

 

۲۸

بدری

حکیمیان

 

۲۹

حسن

خاتمی

 

۳۰

علی

خلیقی

 

۳۱

حمید

خلیل نژاد

 

۳۲

علی رضا

خواجه احمد عطاری

 

۳۳

احمد

خیاط بی نظیر

 

۳۴

محمدرضا

خیرالهی

 

۳۵

جعفر قلی

دادخواه

 

۳۶

ناهید

دادرس

 

۳۷

ابوالقاسم

دادور

 

۳۸

آزاده

دالایی

 

۳۹

نازیلا

دریائی

 

۴۰

محبوبه

دولت آبادی

 

۴۱

منصور

دیاری

 

۴۲

امیر احمد

ذریه زهرا

 

۴۳

مصطفی

رستمی

 

۴۴

رسول

روفه گر حق

 

۴۵

درسا

سازگار

 

۴۶

حسین

سالاری

 

۴۷

محمد

سامع سردرودی

 

۴۸

محمدرضا

ستاری مسجدی محل

 

۴۹

احمد

ستاری

 

۵۰

سعیده

سجادی

 

۵۱

مهدی

سوهانگیر

 

۵۲

سید سعید

سیداحمدی زاویه

 

۵۳

سید علی اکبر

سیدی

 

۵۴

اشرف

شریفی جو

 

۵۵

احمد

شکرانی

 

۵۶

محسن

شهرستانی

 

۵۷

حمید

صادقیان

 

۵۸

غلامرضا

صالح علوی

 

۵۹

محمدرضا

صالحی شهرابی

 

۶۰

نفیسه

صداقت

 

۶۱

نسرین

صدری

 

۶۲

محمد

صمیمی اول

 

۶۳

سید محمود

طباطبائی

 

۶۴

صفورا

ظروفچی

 

۶۵

محمدرضا

عابد

 

۶۶

حسن

عزیزی

 

۶۷

سعید

عصاچی

 

۶۸

شیما

علیزاده خونانی

 

۶۹

محمود

علیمرادی

 

۷۰

آسیه

غراوی

 

۷۱

افسانه

فرخ پیام

 

۷۲

محمد علی

فرش فروش قرآباغ

 

۷۳

نعمت

فلیحی

 

۷۴

بهمن

فیزابی

 

۷۵

فتحعلی

قشقایی فر

 

۷۶

مهدی

کاتب

 

۷۷

محمد جواد

کارآمد

 

۷۸

اکرم

کاوه

 

۷۹

امیرحسین

کریم پور

 

۸۰

کورش

کریمشاهی

 

۸۱

ساغر

کریمی

 

۸۲

مهدی

کشاورز افشار

 

۸۳

مهدی

کمالی

 

۸۴

احمد

کوشش خواجویی

 

۸۵

فرانک

کبیری

 

۸۶

محبوبه

لطفی

 

۸۷

سید علی

مجابی

 

۸۸

سهامه

مجرد تاکستانی

 

۸۹

کامران

محفوظی

 

۹۰

علی

محمودیان

 

۹۱

رامین

مرزآبادی

 

۹۲

اسماعیل

مشکی

 

۹۳

مهرانگیز

مظاهری تهرانی

 

۹۴

فیض الله

معتدی

 

۹۵

آزیتا

مقدسی

 

۹۶

مرتضی

ملک یارند

 

۹۷

مجید

منتظر

 

۹۸

محسن

موحدی

 

۹۹

حمید رضا

مومنیان

 

۱۰۰

مجتبی

مهرآبادی

 

۱۰۱

رسول

مهرورزان

 

۱۰۲

کریم

میرزایی

 

۱۰۳

روشنک

نقیب حضرتی

 

۱۰۴

محسن

نیازی

 

۱۰۵

ابوالفضل

وکیلی

 

۱۰۶

سید محمد

ویسیان

 

۱۰۷

علی

وندشعاری

 

۱۰۸

سرور

امینی

 

۱۰۹

عبدالله

میرزایی

 

۱۱۰

افسانه

قانی

 

۱۱۱

اشرف السادات

موسوی لر

 

۱۱۲

فاطمه

اکبری

 

۱۱۳

سید محمد

فضائلی

 

۱۱۴

آسیه

شفیع پور

 

۱۱۵

فروغ

اسماعیلی

 

۱۱۶

محمود

حاجی نصیری

 

۱۱۷

بهرخ

تفرج نوروز

 

۱۱۸

ایمان

جواهری پور

 

۱۱۹

پرویز

اسکندرپور خرمی

 

۱۲۰

پروانه

اسلامی

 

۱۲۱

پریوش

تن ساز

 

۱۲۲

محمد

افروغ

 

۱۲۳

اعظم

رسولی

 

۱۲۴

امین الدین

حاجی

 

 

 

 

۱۲۵

نفیسه

گریوانی

 

۱۲۶

محمود

اشعاری

 

۱۲۷

مجید رضا

مقنی پور

 

۱۲۸

مریم

مارالانی

 

۱۲۹

سعیده

یاردل

 

۱۳۰

امین الدین

حاجی

 

۱۳۱

پیوند

توفیقی

 

۱۳۲

مهلا

تختی

 

۱۳۳

پروین

احمدی

 

۱۳۴

محمود

نوری چیی

 

۱۳۵

فیصل

مرداسی

 

۱۳۶

حمید

کارگر

 

۱۳۷

داوود

شادلو

 

۱۳۸

داربوش

کاظم پور

 

۱۳۹

سید محمد مهدی

میرزا امینی

 

۱۴۰

امین

ایرانپور

 

۱۴۱

مریم

رحیمی

 

۱۴۲

احمد

لطفی

 

۱۴۳

ابوالقاسم

نعمت شهربابکی

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.99.83.fa
برگشت به اصل مطلب