انجمن علمی فرش ایران- اعضای پیوسته
اعضای پیوسته

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/7/24 | 

لیست اعضاء پیوسته

ردیف

نام

نام خانوادگی

 

1

محمد تقی

آشوری

 

2

حبیب الله

آیت اللهی

 

3

عبدالله

احراری

 

4

وحید

احمدی

 

5

زهرا

احمدی

 

6

امیر حسین

افسری

 

7

احمد

اکبری

 

8

رضا

الله داد

 

9

مهناز

بافنده حقیقی

 

10

محمود

برادران

 

11

محسن

برزگری

 

12

سید جلال الدین

بصام

 

13

نورالله

پاشا

 

14

فرشید

پوریا

 

15

بهروز

ترکمن سرابی

 

16

علی اکبر

تیموری

 

17

ایمان

جواهری پور

 

18

امیرحسین

چیت سازیان

 

19

سودابه

حاج احمدی

 

20

محمود

حاجی نصیری

 

21

بهنام

حاجی وندی

 

22

کرم رضا

حاصلی

 

23

جواد

حسن پورنامی

 

24

محسن

حسن زاده

 

25

سالار

حسن زاده

 

26

رجب

حسنوند

 

27

سید مهدی

حسینی

 

28

بدری

حکیمیان

 

29

حسن

خاتمی

 

30

علی

خلیقی

 

31

حمید

خلیل نژاد

 

32

علی رضا

خواجه احمد عطاری

 

33

احمد

خیاط بی نظیر

 

34

محمدرضا

خیرالهی

 

35

جعفر قلی

دادخواه

 

36

ناهید

دادرس

 

37

ابوالقاسم

دادور

 

38

آزاده

دالایی

 

39

نازیلا

دریائی

 

40

محبوبه

دولت آبادی

 

41

منصور

دیاری

 

42

امیر احمد

ذریه زهرا

 

43

مصطفی

رستمی

 

44

رسول

روفه گر حق

 

45

درسا

سازگار

 

46

حسین

سالاری

 

47

محمد

سامع سردرودی

 

48

محمدرضا

ستاری مسجدی محل

 

49

احمد

ستاری

 

50

سعیده

سجادی

 

51

مهدی

سوهانگیر

 

52

سید سعید

سیداحمدی زاویه

 

53

سید علی اکبر

سیدی

 

54

اشرف

شریفی جو

 

55

احمد

شکرانی

 

56

محسن

شهرستانی

 

57

حمید

صادقیان

 

58

غلامرضا

صالح علوی

 

59

محمدرضا

صالحی شهرابی

 

60

نفیسه

صداقت

 

61

نسرین

صدری

 

62

محمد

صمیمی اول

 

63

سید محمود

طباطبائی

 

64

صفورا

ظروفچی

 

65

محمدرضا

عابد

 

66

حسن

عزیزی

 

67

سعید

عصاچی

 

68

شیما

علیزاده خونانی

 

69

محمود

علیمرادی

 

70

آسیه

غراوی

 

71

افسانه

فرخ پیام

 

72

محمد علی

فرش فروش قرآباغ

 

73

نعمت

فلیحی

 

74

بهمن

فیزابی

 

75

فتحعلی

قشقایی فر

 

76

مهدی

کاتب

 

77

محمد جواد

کارآمد

 

78

اکرم

کاوه

 

79

امیرحسین

کریم پور

 

80

کورش

کریمشاهی

 

81

ساغر

کریمی

 

82

مهدی

کشاورز افشار

 

83

مهدی

کمالی

 

84

احمد

کوشش خواجویی

 

85

فرانک

کبیری

 

86

محبوبه

لطفی

 

87

سید علی

مجابی

 

88

سهامه

مجرد تاکستانی

 

89

کامران

محفوظی

 

90

علی

محمودیان

 

91

رامین

مرزآبادی

 

92

اسماعیل

مشکی

 

93

مهرانگیز

مظاهری تهرانی

 

94

فیض الله

معتدی

 

95

آزیتا

مقدسی

 

96

مرتضی

ملک یارند

 

97

مجید

منتظر

 

98

محسن

موحدی

 

99

حمید رضا

مومنیان

 

100

مجتبی

مهرآبادی

 

101

رسول

مهرورزان

 

102

کریم

میرزایی

 

103

روشنک

نقیب حضرتی

 

104

محسن

نیازی

 

105

ابوالفضل

وکیلی

 

106

سید محمد

ویسیان

 

107

علی

وندشعاری

 

108

سرور

امینی

 

109

عبدالله

میرزایی

 

110

افسانه

قانی

 

111

اشرف السادات

موسوی لر

 

112

فاطمه

اکبری

 

113

سید محمد

فضائلی

 

114

آسیه

شفیع پور

 

115

فروغ

اسماعیلی

 

116

محمود

حاجی نصیری

 

117

بهرخ

تفرج نوروز

 

118

ایمان

جواهری پور

 

119

پرویز

اسکندرپور خرمی

 

120

پروانه

اسلامی

 

121

پریوش

تن ساز

 

122

محمد

افروغ

 

123

اعظم

رسولی

 

124

امین الدین

حاجی

 

 

 

 

125

نفیسه

گریوانی

 

126

محمود

اشعاری

 

127

مجید رضا

مقنی پور

 

128

مریم

مارالانی

 

129

سعیده

یاردل

 

130

امین الدین

حاجی

 

131

پیوند

توفیقی

 

132

مهلا

تختی

 

133

پروین

احمدی

 

134

محمود

نوری چیی

 

135

فیصل

مرداسی

 

136

حمید

کارگر

 

137

داوود

شادلو

 

138

داربوش

کاظم پور

 

139

سید محمد مهدی

میرزا امینی

 

140

امین

ایرانپور

 

141

مریم

رحیمی

 

142

احمد

لطفی

 

143

ابوالقاسم

نعمت شهربابکی

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی فرش ایران:
http://icsa.ir/find.php?item=1.99.83.fa
برگشت به اصل مطلب